Istraživači

Istraživači koji surađuju na projektu članovi su četiriju partnerskih institucija koje pripadaju sektoru visokog obrazovanja i znanosti. Istraživači su ciljna skupina na projektu koja je uključena u stvaranje i evaluaciju inovativnih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Istraživači su stručnjaci u različitim disciplinama, kao što su računalna znanost, logopedija, edukacijska rehabilitacija, psihologija i grafička tehnologija, što ih čini multidisciplinarnim timom. Zajednička suradnja navedenih stručnjaka predstavlja korištenje cjelovitog pristupa rješavanju problema te izgradnji baze znanja i metoda u području potpomognute komunikacije.

Potrebe istraživača uključuju sljedeće:

  • povezivanje sa svim navedenim ciljnim skupinama s ciljem inicijalnog prikupljanja njihovih potreba i zahtjeva za olakšavanjem komunikacije, kao i prikupljanja povratnih informacija o iskustvu korisnika s razvijenim uslugama, te
  • razvoj suradničkih kapaciteta kako bi se provelo multidisciplinarno istraživanje i ostvario razvoj inovativnih metoda.

Ograničenja s kojima se istraživači suočavaju su sljedeća:

  • nedostatni kapaciteti (resursi), te
  • nedovoljna dostupnost tehnologije nužne za pružanje usluga potpomognute komunikacije zasnovanih na informacijsko komunikacijskoj-tehnologiji.