Ustanove socijalne skrbi

Ustanove socijalne skrbi osiguravaju dugotrajnu institucionalnu skrb za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Njihove potrebe i ograničenja odgovaraju onima koje su navedene za inkluzivne vrtiće, osnovnoškolske i srednjoškolske obrazovne ustanove, kao i za specijalizirane vrtiće.